4min. doba čtení

SWOT analýza a její využití

SWOT analýza je asi nejčastěji používanou technikou pro hodnocení faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace. Nejen, že je graficky přehledná, ale ve své podstatě je velmi stručná a přitom komplexní.

Jan Pořízek Jan Pořízek
PPC Specialist Survio
SWOT analýza a její využití

Jak vytvořit SWOT analýzu

Nejčastěji se používá jako situační analýza pro strategické plánování. S její pomocí posoudíte předpoklady podniku pro uskutečnění strategie na trhu. Nemusí jít jenom o přípravu strategie společnosti jako takové, ale dá se také využít pro dílčí projekty, nové produkty nebo služby.

Samotná zkratka SWOT je odvozena od anglických názvů skupin, do kterých se faktory rozdělují. Pro přehlednost se faktory zapisují do matice nebo grafu.

S – strengths – silné stránky
W – weaknesses – slabé stránky
O – opportunities – příležitosti
T – threats – hrozby

Dejte svému podnikání systém.

Obecně se dají silné a slabé stránky definovat jako faktory, které může organizace změnit či ovlivnit jejich vývoj a vychází z vnitřního prostředí firmy. Příležitosti a hrozby (vnější prostředí) se ovlivnit příliš nedají, dá se jim pouze přizpůsobit a myslet na ně při přípravě strategických plánů.

SWOT analýzu lze rozdělit na několik na sebe navazujících kroků:

  • Nalezení faktorů
  • Sestavení SWOT matice
  • Vyhodnocení
  • Stanovení strategie/plánu

I když je potřeba provést několik kroků pro sestavení SWOT analýzy, nemá žádná jasně daná pravidla, měla by vás především donutit se zamyslet nad elementárními složkami vašeho podnikání.

Hledání faktorů

Při hledání faktorů a jejich zařazování je dobré zapojit celý tým, nebo minimálně jeho klíčové členy. To vám umožní nahlédnout na organizaci jako celek a její prostředí. Kolektivní formou spolupráce přesněji specifikujete faktory pro jednotlivé kvadranty (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby), objevíte některé nové a také nastartujete vlastní kreativní myšlení. Pro každý kvadrant byste měli najít minimálně pět položek. Buďte kritičtí a volte faktory které jsou specifické a relevantní.

Buďte kritičtí a volte faktory které jsou specifické a relevantní.

U každého kvadrantu se dá samozřejmě jít do hloubky a využít podrobnou analýzu. Záleží jen na vás, které další analýzy si vyberete.

Další typy analýz:

Jakmile budete skládat jednotlivé položky do matice, začnete u nich sledovat, jak se navzájem ovlivňují. Právě tyto interakce vás budou navádět při výběru strategie.

Výběr strategie

Posledním krokem je volba optimální strategie. Jak využít silné , vylepšit slabé stránky, připravit se na možné hrozby a využít příležitostí.

Při volbě SWOT strategie hledáte vzájemné působení mezi kvadranty:

  • SO – Ofenzivní strategie – Využití příležitostí za pomoci silných stránek.
  • ST – Defenzivní strategie – Za pomoci silných stránek minimalizovat hrozby.
  • WO – Strategie spojenectví – Využití příležitostí k odstranění nebo zmírnění slabých stránek.
  • WT – Strategie úniku/likvidace – Minimalizace dopadů hrozeb na slabý podnik.

Mezi hledanými interakcemi jsou nejčastější ty propojující silné stránky s příležitostmi. Tyto interakce vedou k expanzi na trhu, novým produktům nebo lepším službám. Další interakce, které se dají sledovat jsou mezi slabými stránkami a hrozbami, ze kterých plynou například krizové plány. Dále pak využití silných stránek pro boj s hrozbami například agresivní strategií proti konkurenci. Dá se ovšem pracovat i se slabými stránkami a příležitostmi volbou spolehlivého spojence.

SWOT analýza je velmi užitečným nástrojem, který má smysl použít, pouze pokud na něj budou navazovat další kroky a reálné změny.

Shrnutí

SWOT analýza je velmi užitečným nástrojem, který má smysl použít, pouze pokud na něj budou navazovat další kroky a reálné změny. Samozřejmě můžete jít v každé části do detailu, tím se ale ztrácí hlavní výhody SWOT, tedy stručnost a přehlednost. Jak už bylo řečeno výše, tento nástroj by měl sloužit pro nastartování vašeho myšlení a ukázat směr, kterým se vydat.Proto doporučujeme: Dejte svému podnikání systém.

Sdílet článek
Jan Pořízek
PPC Specialist Survio
Survio
Tento článek ti přináší

Survio

Více o této společnosti

Týdenní podcast UPdate
Podobné články
Jak nejlépe vybrat performance agenturu či freelancera
22min. doba čtení

Jak nejlépe vybrat performance agenturu či freelancera

Při výběru poskytovatele marketingových služeb pro váš e-shop nebo jiný projekt máte na trhu několik možností. Při tomto výběru je velmi důležité, abyste se dokázali správně rozhodnout, ale také abyste dokázali nastavit správná očekávání. Také se správně ptejte a dávejte si pozor na “red flags”, kdy by vaše volba mohla skončit odlehčením účtu o několik […]

Martin Bulák Martin Bulák
CEO & PPC špecialista / BOOSTERS
Přečíst článek
Bridge Now

Nejnovější zprávy právě TEĎ

10+ nepřečtených

10+